खरिद कारबाही रद्ध गरिएको सूचना।

फोटो
खरिद कारबाही रद्ध गरिएको सूचना