विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना