ऐन

शिर्षक दस्तावेज मन्त्रालय वर्ष
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा^J व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन^J २०७७.pdf
२०७७
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७६
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्‍चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
गाउँ नगर जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो ऐन, २०७९
प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो ऐन, २०७९.pdf
२०८०
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन,२०७५
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन^LJ २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४.pdf
२०७४
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन^J २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०७५
प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन, २०७६
प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश निजमती सेवा ऐन, २०७९
प्रदेश निजमती सेवा ऐन, २०७९.pdf
२०८०
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८
प्रदेश पर्यटन ऐन^J २०७८.pdf
२०७९
प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७
प्रदेश प्रहरी ऐन^LJ २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन,२०७५
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन,२०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश बालबालिका ऐन,२०७६
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०७६
प्रदेश बीउ बिजन ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६_0.pdf
२०७६
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन,२०७६
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन,२०७६_0.pdf
२०७६
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५
प्रदेश वितीय हस्तान्तरण ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन^LJ २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६
प्रदेश सहकारी ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८
प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन^J २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७
प्रदेश सुशासन ऐन^J २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन,२०७४
प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन^J २०७४.pdf
२०७४
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf
२०७६
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी ऐन, २०८०
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन, २०८०.pdf
२०८०
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
२०७७
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी.pdf
२०७६
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी ऐन, २०७६
सार्वजनिक^J निजी^J सहकारी साझेदारी ऐन २०७६.pdf
२०७६
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
२०७५