नियमावली

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम,कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७५
जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम,कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७६
प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश भाडा निर्धारण समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८
प्रदेश भाडा निर्धारण समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८ .pdf
२०७८
प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७
प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश युवा परिषद् नियमावली, २०७७
प्रदेश युवा परिषद् नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन नियमावली,२०७६
प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन नियमावली, २०७६_0.pdf
२०७६
प्रदेश सभा नियमावली,२०७४
प्रदेश सभा नियमावली,२०७४.pdf
२०७४
प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली,२०७४
प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली,२०७४.pdf
२०७४
प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६
प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ .pdf
२०७६
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ .pdf
२०७६
प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७
प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
मदन भण्डारी (अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७
मदन भण्डारी (अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी) नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पदाधिकारी सेवा सुविधा ) नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवा, शर्त सम्बन्धी) नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८
विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८ .pdf
२०७८