कार्यविधि

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष वर्ष
व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७
व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076.pdf
२०७६
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश एकिकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.updated
प्रदेश एकिकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.updated.pdf
२०७६
जि.स.स.लाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६
जि.स.स.लाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६.pdf
२०७६
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७५
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf
२०७५
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५