मा. मन्त्री शालिकराम जम्ज्यूकट्टेलज्यूको विदाई कार्यक्रम २०७७