खरिद कारबाही रद्ध गरिएको सूचना

फोटो
खरिद कारबाही रद्ध गरिएको सूचना