स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना