मापदण्ड

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf
२०७९
प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८_0.pdf
२०७८
प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८
प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८.pdf
२०७८
वनपैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
वनपैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf
२०७७
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८_0.pdf
२०७८