प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको सूचना हक प्रवर्द्धन कार्यक्रम