कार्यविधि

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश नि.क. पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
वार्षिक आयोजना छनौट कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
क्यान्सर रोग उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ॠण लगानी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ॠण लगानी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६_0.pdf
२०७६
सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६_0.pdf
२०७६
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६_0.pdf
२०७६
जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराईने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
जि.स.स.लाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६.pdf
२०७६
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६