कार्यविधि

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७९
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ॠण लगानी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ॠण लगानी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९
स्वास्थ्य मन्त्रालय
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
किसान परिचायपत्र वितरण कार्यविधि^J २०७९.pdf
२०७९
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६_0.pdf
२०७६
क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
क्यान्सर रोग उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत सुधार/विस्तार अनुदान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालय
गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत सुधारविस्तार अनुदान कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालय
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५
जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराईने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
जि.स.स.लाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६.pdf
२०७६
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्र. निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश नि.क. पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम (स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालय
प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
प्रदेशका विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालय
प्रदेश रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पोसाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
PSO पोशाक सुविधा मापदण्ड कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेशको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेशको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेशस्तरका सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन समितिको गठन कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७९
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम (परीक्षण, निदान, परामर्श र उपचार) व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
स्वास्थ्य मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६_0.pdf
२०७६
वार्षिक आयोजना छनौट कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८
शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६_0.pdf
२०७६
सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर, टहरा वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि, २०७९
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर, टहरा वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनौट तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
सामाजिक विकास मन्त्रालय
सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
२०७९