ऐन

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
ऐन नं. ३ प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
२०७८
विनियोजन ऐन, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
विनियोजन ऐन, २०७८_0.pdf
२०७८
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७_0.pdf
२०७७
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७_0.pdf
२०७७
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७_0.pdf
२०७७
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
२०७७
विनियोजन ऐन, २०७७
विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६
प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६.pdf
२०७६
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
ऐन नं. २१ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
ऐन नं. २० प्रदेश औद्योगिक व्यवसा्य ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५
ऐन नं. २३ प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण(पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५..pdf
२०७५
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६
ऐन नं.१९ प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf
२०७६
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी ऐन, २०७६
ऐन नं. १८ सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६
ऐन नं.१७ प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६
ऐन नं. १६ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६
ऐन नं.१५ प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६.pdf
२०७६
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६
ऐन नं. १४ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सवारी तथा यातायात (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
ऐन नं.१३ प्रदेश सवारी तथा यातायात (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
ऐन नं. १२ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन.pdf
२०७६
प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन, २०७६
ऐन नं.११ प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
ऐन नं. १० प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ .pdf
२०७६
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६
ऐन नं. ९ विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf
२०७६
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
ऐन नं. ८ कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ .pdf
२०७६
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६
ऐन नं ७ आर्थिक ऐन,२०७६.pdf
२०७६
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ (आ.व. २०७६/०७७)
ऐन नं. ६ प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७६.pdf
२०७६
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७६
ऐन नं. ५ कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०७६
ऐन नं. ४ प्रदेश बीउ विजन ऐन.pdf
२०७६
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६
ऐन नं.३ प्रदेश सहकारी ऐन २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६
ऐन नं. २ प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
ऐन नं.१ प्रदेश सभाका पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५
ऐन नं. २२ प्रदेश-सवारी-तथा-यातायात-व्यवस्था-ऐन-२०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५
ऐन नं. २१ प्रदेश-सञ्चार-माध्यम-व्यवस्थापन-ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७५
ऐन नं. १९ प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद ऐन, २०७५
ऐन नं. २० प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५
ऐन नं. १७ प्रदेश-संस्था-दर्ता-ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०७५
ऐन नं. १८, प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन,२०७५
ऐन-नं.-१६-प्रदेश-स्वास्थ्य-सेवा-ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५
ऐन-नं.-१५-प्रदेश-विपद-व्यवस्थापन-ऐन २०७५.pdf
२०७५
मुख्यन्याधिवक्ताको काम,कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५
ऐन नं. ९ मुख्यन्यायधिवक्ताको-काम-कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
२०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५
ऐन नं. १० मुख्यमन्त्री-तथा-मन्त्रीको-पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५
ऐन नं. १३ प्रदेश-सभा-सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
ऐन-नं.-१२-प्रदेश-सभाका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यको-पारिश्रमिक-र-सुविधा-सम्बन्धी-ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
ऐन-नं.-१४-प्रदेश-दुग्ध-विकास-बोर्ड-ऐन-२०७५.pdf
२०७५
प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५
ऐन नं. ११ प्रदेश-प्रशासकीय-कार्यविधिनियमति-गर्ने-ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
ऐन नं. ७ आर्थिक-ऐन-२०७५.pdf
२०७५
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आ.व. २०७५/०७६)
ऐन नं. ८ -विनियोजन-ऐन-२०७५ (आ.व. ०७५।०७६).pdf
२०७५
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
ऐन नं. ६ कर-तथा-गैर-कर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५
ऐन नं. ४ प्रदेश-वित्तीय-हस्तान्तरण-ऐन-२०७५.pdf
२०७५
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५
ऐन नं. ५ प्रदेश-आकस्मिक-कोष-ऐन २०७५.pdf
२०७५
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
ऐन नं. ३ गाउँ-नगर-जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५.pdf
२०७५
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
ऐन नं.२ स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यको-सुविधा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५.pdf
२०७५
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आ.व. २०७४/०७५)
प्रदेश-विनयोजन-ऐन-२०७५.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४/प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४
आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४.pdf
२०७४