सूचना तथा समाचार

शिर्षक दस्तावेज मिति
सम्मान र पदक सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
सम्मान र पदक सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना.pdf
07/30/2021 - 17:50
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
05/10/2021 - 17:11
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_0.pdf
04/30/2021 - 14:41
सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
04/27/2021 - 17:45
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
04/22/2021 - 13:35
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना.pdf
04/20/2021 - 12:44
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
04/19/2021 - 13:33
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।१२।२४
Block paving आशयको सूचना.pdf
04/06/2021 - 14:05
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।१२।२४
Construction Work of Warehouse DPO Nuwakot and Kavre आशयको सुचना.pdf
04/06/2021 - 14:03
Bid Notice For Maintenance of Warehouse, Fabrication of Iron Rack and Drain Work
Bid Notice For Maintenance of Warehouse, Fabrication of Iron Rack and Drain Work.pdf
04/02/2021 - 11:59
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना.pdf
03/30/2021 - 16:27
Invitation for Bids Supply and Delivery of Stationary and Miscellaneous Items
Invitation for Bids Supply and Delivery of Stationary and Miscellaneous Items.pdf
03/21/2021 - 13:36
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।१२।०४
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।१२।०४.pdf
03/17/2021 - 16:25
Bid Notice For Block Paving Works and Septic Tank and Drainage Works at office Permises
Bid Notice For Block Paving Works and Septic Tank and Drainage Works at office Permises.pdf
03/10/2021 - 11:00
Bid Notice For Supply and Delivery of Double Cap Pick-Up 4WD and Motorcycle
Bid Notice For Supply and Delivery of Double Cap Pick-Up 4WD and Motorcycle.pdf
03/03/2021 - 11:13
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
अश्यको सूचना Disaster.pdf
02/26/2021 - 16:26
BID Notice For Construction of Warehouse Block, Nuwakot and Kavre
Construction of Warehouse Block, Nuwakot, Kavre.pdf
02/21/2021 - 17:59
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशय सम्बन्धीको सूचना
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशय सम्बन्धीको सूचना.pdf
02/19/2021 - 14:55
Supply, Delivery and Installation of CCTV & Control Room को बिड डकुमेन्ट संशोधन सम्बन्धी सूचना
Supply, Delivery and Installation of CCTV & Control Room को बिड डकुमेन्ट संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf
02/17/2021 - 12:38
विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना
विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
02/08/2021 - 17:15
BID Notice For Supply, Delivery and Installation of CCTV & Control Room
Notice CCTV.pdf
01/26/2021 - 11:12
Invitation for Bids for the Disaster Rescue Materials
Invitation for Bids for the Disaster Rescue Materials.pdf
01/11/2021 - 10:53
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 9th Poush, 2077
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 9th Poush, 2077.pdf
12/24/2020 - 16:16
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना २०७७।०७।१७
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना २०७७.०७.१७.pdf
11/02/2020 - 16:07
Office Building Construction Works सम्बन्धी विद्युतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना
Office Building Construction Works सम्बन्धी विद्युतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
06/18/2020 - 11:36
मोटर साइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना
मोटर साइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
06/17/2020 - 17:11
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना.pdf
04/06/2020 - 12:40
विद्युतीय खरिद प्रणाली(e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।२०
विद्युतीय खरिद प्रणाली(e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।२०.pdf
04/02/2020 - 17:58
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना २०७६।१२।०९
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।१२।०९.pdf
03/22/2020 - 15:58
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।११।२०
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।११।२०.pdf
03/03/2020 - 12:32
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 13th Falgun, 2076
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 13th Falgun, 2076.pdf
02/25/2020 - 12:38
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
द्वन्द्व-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता-सम्बन्धी-सूचना.pdf
01/27/2020 - 11:26
२०७६ माघ १० गते सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
सार्वजनिक-विदा.pdf
01/14/2020 - 11:20
कार्यालय मसलन्द मालसामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सार्वजनिक सुचना
सूचना-२०७६।०७।०६.pdf
10/24/2019 - 11:17
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना
द्वन्द्व-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता-सूचना-2076.01.09.pdf
04/23/2019 - 11:09
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सबन्धी सूचना
द्वन्द-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता.pdf
04/01/2019 - 11:02
खर्च फाँटबारी (पौष २०७५)
खर्च-फाटबारीपौष-2075.pdf
01/21/2019 - 10:59
खर्च फाँटवारी (मंसिर २०७५)
खर्च-फाटबारी-मसिर.pdf
12/21/2018 - 10:49
कानूनी सहजकर्ता आवेदन फारम
कानूनी-सहजकर्ता-दरखास्त-फारम.pdf
09/30/2018 - 10:46
कानूनी सहजकर्ता छनौटका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई रकम उपलब्ध।
जिसस-चिठी-1 २०७५।०६।०५.pdf
09/21/2018 - 10:41
गाउँपालिकामा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
सहजकर्ता-सूचना २०७५।०६।०५.pdf
09/21/2018 - 10:37
सवारी साधन आपूर्ती गर्ने आशयपत्र सम्बन्धमा
आशयपत्र २०७५।२।१४.pdf
05/29/2018 - 10:32
शिलबन्दी दरभाउ पत्र २०७६।१२।३०
शिलबन्दी-दरभाउ-पत्र-२०७४-१२-३०.pdf
04/13/2018 - 10:28