सूचना तथा समाचार

शिर्षक दस्तावेज मिति
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
अश्यको सूचना Disaster.pdf
02/26/2021 - 16:26
BID Notice For Construction of Warehouse Block, Nuwakot and Kavre
Construction of Warehouse Block, Nuwakot, Kavre.pdf
02/21/2021 - 17:59
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशय सम्बन्धीको सूचना
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशय सम्बन्धीको सूचना.pdf
02/19/2021 - 14:55
Supply, Delivery and Installation of CCTV & Control Room को बिड डकुमेन्ट संशोधन सम्बन्धी सूचना
Supply, Delivery and Installation of CCTV & Control Room को बिड डकुमेन्ट संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf
02/17/2021 - 12:38
विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना
विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
02/08/2021 - 17:15
BID Notice For Supply, Delivery and Installation of CCTV & Control Room
Notice CCTV.pdf
01/26/2021 - 11:12
Invitation for Bids for the Disaster Rescue Materials
Invitation for Bids for the Disaster Rescue Materials.pdf
01/11/2021 - 10:53
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 9th Poush, 2077
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 9th Poush, 2077.pdf
12/24/2020 - 16:16
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना २०७७।०७।१७
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना २०७७.०७.१७.pdf
11/02/2020 - 16:07
Office Building Construction Works सम्बन्धी विद्युतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना
Office Building Construction Works सम्बन्धी विद्युतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
06/18/2020 - 11:36
मोटर साइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना
मोटर साइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
06/17/2020 - 17:11
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना.pdf
04/06/2020 - 12:40
विद्युतीय खरिद प्रणाली(e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।२०
विद्युतीय खरिद प्रणाली(e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।२०.pdf
04/02/2020 - 17:58
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना २०७६।१२।०९
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।१२।०९.pdf
03/22/2020 - 15:58
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।११।२०
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।११।२०.pdf
03/03/2020 - 12:32
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 13th Falgun, 2076
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 13th Falgun, 2076.pdf
02/25/2020 - 12:38
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
द्वन्द्व-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता-सम्बन्धी-सूचना.pdf
01/27/2020 - 11:26
२०७६ माघ १० गते सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
सार्वजनिक-विदा.pdf
01/14/2020 - 11:20
कार्यालय मसलन्द मालसामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सार्वजनिक सुचना
सूचना-२०७६।०७।०६.pdf
10/24/2019 - 11:17
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना
द्वन्द्व-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता-सूचना-2076.01.09.pdf
04/23/2019 - 11:09
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सबन्धी सूचना
द्वन्द-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता.pdf
04/01/2019 - 11:02
खर्च फाँटबारी (पौष २०७५)
खर्च-फाटबारीपौष-2075.pdf
01/21/2019 - 10:59
खर्च फाँटवारी (मंसिर २०७५)
खर्च-फाटबारी-मसिर.pdf
12/21/2018 - 10:49
कानूनी सहजकर्ता आवेदन फारम
कानूनी-सहजकर्ता-दरखास्त-फारम.pdf
09/30/2018 - 10:46
कानूनी सहजकर्ता छनौटका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई रकम उपलब्ध।
जिसस-चिठी-1 २०७५।०६।०५.pdf
09/21/2018 - 10:41
गाउँपालिकामा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
सहजकर्ता-सूचना २०७५।०६।०५.pdf
09/21/2018 - 10:37
सवारी साधन आपूर्ती गर्ने आशयपत्र सम्बन्धमा
आशयपत्र २०७५।२।१४.pdf
05/29/2018 - 10:32
शिलबन्दी दरभाउ पत्र २०७६।१२।३०
शिलबन्दी-दरभाउ-पत्र-२०७४-१२-३०.pdf
04/13/2018 - 10:28