गठन आदेश

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्‍चालन र व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७८
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्‍चालन र व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७८.pdf
२०७८
विनियोजन ऐन, २०७७ को दफा ११ बमोजिमको आदेश, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
विनियोजन ऐन, २०७७ को दफा ११ बमोजिमको आदेश, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन)(पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन)(पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग(गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग(गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन आदेश, २०७५
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन आदेश २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५/मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारीश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५.pdf
२०७५