प्रदेशको नाम नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।०९।२७