नियमावली

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७_1.pdf
२०७७
प्रदेश युवा परिषद् नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश युवा परिषद् नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
मदन भण्डारी स्वा.वि. प्र.(पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली,२०७७_0.pdf
२०७७
प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ .pdf
२०७६
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली.pdf
२०७६
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश सभा नियमावली,२०७४.pdf
२०७४
प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
खेलकुद विकास नियमावली २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सार्वजनिक खरिद(पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सार्वजनिक खरिद -पहिलो संशोधन २०७६ .pdf
२०७६
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ .pdf
२०७६
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली.pdf
२०७६
जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
जिल्ला-समन्वय-समितिको-अन्य-काम-कर्तव्य-र-अधिकार-सम्बन्धी-नियमावली २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ३ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश-सरकार-कार्यविभाजन-नियमावलि-२०७४.pdf
२०७४