बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

फोटो
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।