श्रीमान् सचिवज्यू द्वारा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई आ.व. २०७८/७९ मा खरिद गरिएको सूरक्षा उपकरण हस्तान्तरण गरिएको