अध्यादेश

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश, 2079.pdf
२०७९
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९.pdf
२०७९
प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
अध्यादेश नं.१ प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७६_0.pdf
२०७६
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९.pdf
२०७९
प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश, २०७९.pdf
२०७९
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८.pdf
२०७८
वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७
वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७.pdf
२०७७
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८.pdf
२०७८
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७८.pdf
२०७८
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९.pdf
२०७९