मानव अधिकार पुरस्कारको लागि आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार सम्बन्धमा ।