कानूनी सहजकर्ता छनौटका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई रकम उपलब्ध।