स.ले.पा., सुनिता भण्डारीलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी सूचना ।