निर्देशिका

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास निर्देशिका, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास निर्देशिका, २०७७_0.pdf
२०७७
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६.pdf
२०७६
शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८_1.pdf
२०७८
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७९
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७९.pdf
२०७९