ऐन

शिर्षक दस्तावेज मन्त्रालय वर्ष
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा^J व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन^J २०७७.pdf
२०७७
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७६
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्‍चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
गाउँ नगर जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन,२०७५
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन^LJ २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४.pdf
२०७४
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन^J २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०७५
प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन, २०७६
प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८
प्रदेश पर्यटन ऐन^J २०७८.pdf
२०७९
प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७
प्रदेश प्रहरी ऐन^LJ २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन,२०७५
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन,२०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश बालबालिका ऐन,२०७६
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०७६
प्रदेश बीउ बिजन ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६_0.pdf
२०७६
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन,२०७६
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन,२०७६_0.pdf
२०७६
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५
प्रदेश वितीय हस्तान्तरण ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन^LJ २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ .pdf
२०७५
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६
प्रदेश सहकारी ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८
प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन^J २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७
प्रदेश सुशासन ऐन^J २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन,२०७४
प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन^J २०७४.pdf
२०७४
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन^J २०७५.pdf
२०७५
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन^J २०७६.pdf
२०७६
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf
२०७६
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
२०७७
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी.pdf
२०७६
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी ऐन, २०७६
सार्वजनिक^J निजी^J सहकारी साझेदारी ऐन २०७६.pdf
२०७६
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
२०७५