विपद् व्यवस्थापन प्रगति समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रम, रामेछाप