ऐन

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
आर्थिक ऐन, २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७)
आर्थिक ऐन, २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७६०७७.pdf
केहि प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७
केहि प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७.pdf
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ (आर्थिक वर्ष २०७५/०७६).doc
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ (आर्थिक वर्ष २०७५०७६).doc.pdf
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ (आर्थिक वर्ष २०७७/०७८)
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ (आर्थिक वर्ष २०७७०७८.pdf
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आर्थिक वर्ष २०७४/०७५)
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आर्थिक वर्ष २०७४०७५).pdf
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आर्थिक वर्ष २०७५/०७६)
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आर्थिक वर्ष २०७५०७६).pdf
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७)
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७६०७७) .pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ (आर्थिक वर्ष २०७७/०७८
विनियोजन ऐन, २०७७ (आर्थिक वर्ष २०७७०७८.pdf