प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना