उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना/विलम्ब शुल्क छुट दिने सम्बन्धी सूचना