प्रदेश सभा सचिवालयको छाप तथा लेटर प्याडमा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा ।