नियमावली

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
जिल्ला-समन्वय-समितिको-अन्य-काम-कर्तव्य-र-अधिकार-सम्बन्धी-नियमावली २०७५.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९.pdf
२०८०
प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
खेलकुद विकास नियमावली २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
पर्देश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली.pdf
२०७६
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश भाडा निर्धारण/समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश भाडा निर्धारणस मायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७_0.pdf
२०७७
प्रदेश युवा परिषद् नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश युवा परिषद् नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९.pdf
२०७९
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८_0.pdf
२०७८
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७_1.pdf
२०७७
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली.pdf
२०७६
प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश सभा नियमावली,२०७४.pdf
२०७४
प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ३ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश-सरकार-कार्यविभाजन-नियमावलि-२०७४.pdf
२०७४
प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६
प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ .pdf
२०७६
प्रदेश सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ .pdf
२०७६
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८०.pdf
२०८०
प्रदेश सार्वजनिक खरिद(पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सार्वजनिक खरिद -पहिलो संशोधन २०७६ .pdf
२०७६
प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९
स्वास्थ्य मन्त्रालय
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९_0.pdf
२०७९
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६.pdf
२०७६
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
मदन भण्डारी (अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७_0.pdf
२०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०७७.pdf
२०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
मदन भण्डारी प्रतिष्ठान (कर्मचारी सम्बन्धी) नियमावली, २०७७_0.pdf
२०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
मदन भण्डारी स्वा.वि. प्र.(पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली,२०७७_0.pdf
२०७७
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
मदन भण्डारी प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७.pdf
२०७८
विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८.pdf
२०७८